Abonnementsvilkår for private kunder

1. Abonnementets omfang

Aonnementsvilkårene gælder for samtlige abonnementstyper og ydelser, som udbydes af TrioNet A/S (i det efterfølgende betegnet som "TrioNet"). Samtidig kan der for de enkelte abonnementstyper gælde særlige abonnementsvilkår, der altid går forud for de generelle abonnementsvilkår.

Aftaler om TrioNets ydelser giver udelukkende ret til privat brug for kunden inden for egen husstand. Enhver form for offentlig fremførelse, kommerciel udnyttelse eller lignende er således ikke tilladt.

2. Parterne

Parterne i aftalen er på den ene side kunden og på den anden side TrioNet, uanset om aftalen indgås direkte med Trionet eller gennem en af TrioNets godkendte forhandlere.

3. Aftalens indgåelse og ikrafttrædelse

Aftalens gyldighed er betinget af, at kunden er myndig og har bopæl i Danmark, på Færøerne eller i Grønland.

Kunden anmoder TrioNet om oprettelse af et abonnement, hvilket kan ske skriftligt, elektronisk eller telefonisk. Kunden er forpligtet til at oplyse korrekt folkeregisteradresse, CPR-nr. og telefonnummer. Endvidere skal kunden oplyse installationsadressen, hvis denne afviger fra folkeregisteradressen.

Der er først indgået bindende aftale mellem parterne, når kunden har underskrevet en kontrakt med en af TrioNets godkendte forhandlere, eller når kunden har modtaget en ordrebekræftelse fra TrioNet.

Beregning og betaling af den aftalte ydelse sker fra den dag, TrioNet leverer ydelsen.

Når kunden køber ydelser hos TrioNet, har kunden en generel fortrydelsesret på 14 dage fra aftalens indgåelse. Fortrydelsesretten ophører dog i det øjeblik, kunden tager ydelsen i brug, uanset om fristen på 14 dage er udløbet eller ej.

Aftalens løbetid og eventuel bindingsperiode fremgår af den indgåede kontrakt eller af TrioNets ordrebekræftelse samt af de for de enkelte abonnementstyper gældende særlige abonnementsvilkår.

4. Sikkerhed og kreditvurdering

TrioNet har ret til at foretage en kreditvurdering af kunden, både i forbindelse med aftalens indgåelse såvel som i aftalens løbetid. Hvis TrioNet på baggrund af kreditvurderingen konkluderer, at der er nærliggende risiko for, at kunden fremover ikke vil betale rettidigt, har TrioNet ret til at kræve sikkerhedsstillelse i form af et kontant depositum eller en uigenkaldelig bankgaranti, som sikrer et beløb, svarende til kundens samlede betalingsforpligtelse for 12 måneder.

TrioNet har ret til at afvise enhver anmodning om tegning af abonnement, hvis TrioNet på baggrund af indhentede oplysninger om kunden vurderer, at der er nærliggende risiko for, at aftalen vil blive misligholdt af kunden, f.eks. hvis kunden er registreret, som dårlig betaler.

5. Priser

TrioNet har ret til at opkræve de til enhver tid gældende priser, medmindre andet er aftalt mellem parterne. Hvis der er indgået aftale om levering af særlige tillægsydelser eller services, har TrioNet ret til at opkræve betaling herfor. De til enhver tid gældende priser og gebyrer kan indhentes ved henvendelse til TrioNets Support- og Kundeservice på tlf. 78 79 80 00, ligesom de altid er tilgængelige på www.trionet.dk.

6. Betaling

TrioNet udsender opkrævning for de aftalte ydelser, hvilket sker forud for den periode, betalingen omhandler. Forbrugsbetingede ydelser opkræves dog bagud på baggrund af det faktiske forbrug. TrioNet fastsætter, hvorvidt opkrævning sker månedsvis, kvartalsvis, halvårligt eller helårligt.

Betaling kan ske via NETS (PBS), elektronisk faktura eller ved indbetalingskort. Ved betaling på anden måde end via PBS, er TrioNet berettiget til at opkræve et faktureringsgebyr.

Alle indbetalinger skal foretages rettidigt, også selvom kunden ikke har modtaget et indbetalingskort fra TrioNet.

Hvis kunden ikke betaler rettidigt, er TrioNet berettiget til at opkræve renter for forsinket betaling i henhold til Rentelovens bestemmelser herom. Endvidere er TrioNet berettiget til at opkræve gebyr ved fremsendelse af rykkerbreve og lignende.

7. Flytning

Ved flytning til anden adresse er kunden forpligtet til straks at underrette TrioNet herom. Eventuelt lånt eller lejet udstyr mv. kan herefter medbringes til kundens nye adresse, hvis den er beliggende i Danmark, på Færøerne eller i Grønland.

Hvis kunden undlader at underrette TrioNet om adresseændring, og TrioNet derfor er nødsaget til at søge korrekt adresse via folkeregistret, har TrioNet ret til at opkræve et gebyr til dækning af omkostningerne hertil.

8. Udlånt og lejet udstyr

TrioNet yder kun support, hvis kunden benytter udstyr, som er leveret af eller på forhånd godkendt af TrioNet.

Kunden er forpligtet til at følge TrioNets anvisninger for installation og brug af udlånt og lejet udstyr.

Kunden er ansvarlig for udlånt og lejet udstyr, og er derfor forpligtet til at omgå dette med omhu og påpasselighed. Kunden må ikke sælge, pantsætte eller udlåne TrioNets udstyr, ligesom kunden ikke må foretage nogen form for fysiske eller tekniske indgreb i udstyret.

Kunden er tillige forpligtet til at holde udstyret behørigt forsikret, og TrioNet har til enhver tid ret til at kræve dokumentation for forsikringsforholdene.

Ved beskadigelse eller bortkomst er kunden forpligtet til straks at orientere TrioNet herom skriftligt. Endvidere er kunden forpligtet til straks at indgive skadesanmeldelse til forsikringsselskabet og fremsende kopi af skadesanmeldelsen til TrioNet.

Hvis beskadigelse eller bortkomst skyldes strafbart forhold, f.eks. tyveri eller hærværk, er kunden endvidere forpligtet til hurtigst muligt at indgive politianmeldelse og derefter fremsende kopi af kvitteringen for politianmeldelsen til TrioNet.

Manglende overholdelse af disse forpligtelser fra kundens side betragtes som væsentlig misligholdelse af aftalen.

9. Ved op- eller nedgradering af internethastighed

Har du internet fra TrioNet kan du hurtigt og nemt skifte din internethastighed på Selvbetjeningen, når det passer dig.

Du kan til en hver tid vælge at op- eller nedgradere din internethastighed - helt gebyrfrit. Du skal blot være opmærksom på følgende:

 

Hvornår vil en ændring til en højere hastighed træde i kraft?

Ændrer du dit abonnement til en højere internethastighed end den nuværende, vil ændringen træde i kraft samme dag. Du betaler først for den nye hastighed den 1. i den næstkommende måned.

Hvornår vil en ændring til en lavere hastighed træde i kraft?

Ændrer du dit abonnement til en lavere internethastighed, vil din hastighed blive ændret den 1. i næstkommende måned og du betaler for din lavere hastighed, fra den dag ændringen træder i kraft.


Du kan ændre din bredbåndshastighed på selvbetjening.trionet.dk

Du kan også skifte mellem vores forskellige hastigheder, ved at kontakte Support på telefon: 78 79 80 00

10. Opsigelse og bindingsperiode

En aftale om abonnement mellem kunden og TrioNet er en aftale om en løbende ydelse, som fortsætter indtil den opsiges af én af parterne. TrioNet kan til enhver tid opsige aftalen med en varsel på mindst én måned til udgangen af en måned. 

Kunden kan til enhver tid opsige aftalen med en varsel på mindst én måned til udgangen af en måned.

Eksempel: Opsiger kunden den 14. marts, vil aftalen først ophører pr. 30. april. 

Hvis der er aftalt en bindingsperiode, kan aftalen ved kundens opsigelse tidligst ophøre ved bindingsperiodens udløb, medmindre andet fremgår af de særlige abonnementsvilkår, som er gældende for den pågældende abonnementstype. Vær opmærksom på, at opsigelsen først er gældende fra det tidspunkt, at kunden modtager opsigelsesbekræftelsen på mail.

Opsigelse skal ske skriftligt, enten elektronisk eller via brev.

 

Brev sendes til:

TrioNet A/S

Gasværksvej 30R

9000 Aalborg

Att: Bogholder

 

Mail sendes til:

support@trionet.dk

 

11. Elektronisk selvbetjening (selvbetjening.trionet.dk)

Kunden kan få adgang til elektronisk selvbetjening på selvbetjening.trionet.dk ved at benytte kundenummer og adgangskode. Adgangskoden til elektronisk selvbetjening sendes ved oprettelsen og fremgår af det brev kunden modtager sammen med sit modem. Kundens brugernavn og adgangskode er personlige og må ikke videregives til tredjemand. Kunden bærer ansvaret for andres misbrug af disse oplysninger. Kunden skal straks rette henvendelse til TrioNet ved mistanke om andres uberettigede brug af kundens brugernavn og adgangskode Selvbetjeningen.

Kunden har via elektronisk selvbetjening bl.a. adgang til:

  • Oversigt over eksisterende aftaler med TrioNet
  • Administration af abonnementer
  • Få overblik over regninger
  • Bestille telefoni
  • Opsætte telefonsvarer og viderestilling
  • Finde informationer om kundens trådløse netværk
  • Oprette e-mailadresser

12. Kundens pligter ved ophør

Ved aftalens ophør er kunden forpligtet til inden 8 dage at returnere lånt og lejet udstyr efter TrioNets nærmere instruktion herom. Eventuelle udgifter i forbindelse med returneringen af udstyret afholdes af kunden.

Udstyret skal returneres i samme stand som ved kundens modtagelse heraf, dog bortset fra almindeligt slid og ælde. Hvis kunden ikke returnerer det lånte eller lejede udstyr rettidigt, har TrioNet ret til at kræve erstatning svarende til udstyrets værdi med tillæg af et gebyr til dækning af omkostningerne ved opgørelse og fremsendelse af erstatningskravet.

13. Ændringer i tekniske anlæg mv.

TrioNet har til enhver tid ret til at foretage ændringer i systemer, tekniske anlæg og lignende med henblik på at sikre en tilfredsstillende drift. TrioNet tilstræber, at driftsforstyrrelser og lignende i denne forbindelse begrænses mest muligt.

14. Fejl og driftsforstyrrelser

Hvis kunden oplever fejl eller driftsforstyrrelser, skal kunden anmelde disse til TrioNets Kundeservice på tlf.: 78 79 80 00. TrioNet vil påbegynde afhjælpningen hurtigst muligt inden for normal arbejdstid, medmindre andet fremgår af de særlige abonnementsvilkår for de enkelte abonnementstyper nedenfor.

Måtte det vise sig, at fejlen eller driftsforstyrrelsen kan henføres til fejl eller mangler ved kundens eget udstyr eller til kundens egen fejlagtige installation af udstyr, har TrioNet ret til at kræve udgifterne til afhjælpning betalt af kunden.

Skyldes fejlen eller driftforstyrelsen kundens brug af udstyr, som ikke er leveret eller godkendt af TrioNet, kan kunden ikke kræve, at TrioNet yder support eller foretager afhjælpning,

TrioNet har ret til at opkræve gebyr for forgæves teknikerbesøg, hvis der ikke træffes nogen på installationsadressen på det aftalte tidspunkt.

15. Erstatningsansvar

TrioNet er ikke erstatningsansvarlig for tab, som kunden eventuelt måtte lide i forbindelse med kundens brug af de aftalte ydelser, også selvom tabet kan henføres til afbrydelser, forstyrrelser, nedbrud eller lignende. Dette gælder også indirekte tab, herunder tabt avance, driftstab, produktionstab mv..

16. Ændring af vilkår

TrioNet har ret til at ændre både de generelle og de særlige abonnementsvilkår samt priser med én måneds varsel til den 1. i en måned, hvilket kan ske elektronisk, ved brev, på faktura eller PBS- oversigt samt ved offentliggørelse på www.trionet.dk.

Hvis der er aftalt en bindingsperiode kan ændringerne dog tidligst træde i kraft ved bindingsperiodens udløb. Ved væsentlige ændringer til ulempe for kunden, kan kunden opsige aftalen med et varsel på 14 dage. Opsigelsen skal ske skriftligt. Ændringer til fordel for kunden, f.eks. prisnedsættelser, kan dog ske uden varsel.

17. Misligholdelse

Ved væsentlig misligholdelse fra kundens side er TrioNet berettiget til straks og uden varsel at ophæve den med kunden indgåede aftale. Som væsentlig misligholdelse anses blandt andet:

- Kundens forsinkelse med betaling mere end 14 dage fra forfaldsdatoen.

- Kundens vanrøgt eller misbrug af udlånt eller lejet udstyr. Kundens brug af udstyr, som ikke er godkendt af TrioNet.

- Kunden afgiver urigtige oplysninger eller undlader at underrette TrioNet om adresseændringer.

- Kunden træder i betalingsstandsning eller tages under konkursbehandling.

Ovenstående er blot eksempler og ikke udtømmende. Herudover er der i de særlige abonnementsvilkår for de enkelte abonnementstyper anført yderligere eksempler på væsentlig misligholdelse.

I tilfælde af væsentlig misligholdelse fra kundens side, har TrioNet ret til at opkræve et gebyr for lukning af kundens abonnement. Herudover har TrioNet ret til at kræve erstatning for ethvert tab, der påføres TrioNet som følge af kundens væsentlige misligholdelse, herunder erstatning for ødelagt og defekt udstyr, mistede abonnementsydelser og leje.

18. Overdragelse af aftalen

TrioNet er til enhver tid berettiget til uden kundens samtykke at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til den mellem parterne indgåede aftale til tredjemand. Kunden kan ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra TrioNet overdrage rettigheder eller pligter i henhold til den mellem parterne indgåede aftale til tredjemand.

19. Tvister

Enhver tvist mellem TrioNet og kunden, som udspringer af den mellem parterne indgåede aftale, kan af begge parter indbringes for de almindelige domstole i henhold til Retsplejelovens regler herom. Ved tvister vedrørende TrioNets levering af internet og telefoni, kan kunden fremsende skriftlig klage til TrioNet, som herefter træffer afgørelse inden 3 måneder fra klagens modtagelse.

TrioNets afgørelse kan indbringes for Teleankenævnet, Nørre Voldgade 48, st., 1358 København K.

20. Ikrafttrædelse

Disse generelle abonnementsvilkår træder i kraft den 1. maj 2012. 

Internet - særlige vilkår

21. Aftalens omfang

Tegning af abonnement giver ret for én privat husstand til at være forbundet til internettet. Hvis forbindelsen til internettet er betinget af, at der skal benyttes et kabelmodem, udlåner TrioNet et sådant modem med tilhørende kabler til kunden.

Det er en forudsætning for abonnementet, at kunden er tilsluttet en antenne- eller boligforening, som har en forsyningsaftale med TrioNet.

Abonnementet giver som udgangspunkt adgang til internettet med den hastighed, det aftalte abonnement giver kunden ret til. TrioNet garanterer ikke, at den aftalte hastighed altid kan opnås, da hastigheden påvirkes af forhold, som TrioNet ikke har indflydelse på, herunder kundens eget udstyr, antenneforeningens udstyr, afstand til central mv..

Kunden må på ingen måde give andre end medlemmerne af kundens husstand adgang til internettet, hverken via kabel eller trådløs forbindelse.

22. Installation

Kunden må kun bruge udstyr, som enten er leveret eller godkendt af TrioNet. Hvor det er muligt, kan kunden vælge selv at installere det nødvendige udstyr. Efter aftale kan udstyret endvidere installeres af TrioNet mod særskilt betaling.

23. Særligt vedrørende afregning og betaling

For den aftalte ydelse betaler kunden en abonnementsafgift, som opkræves forud for 3 måneder ad gangen. Hvis abonnementet omfatter betaling efter forbrug, skal dette betales bagud efter opkrævning fra TrioNet.

Hvis kundens saldo ikke overstiger et af TrioNet fastsat minimumsbeløb, har TrioNet ret til at overføre beløbet til den næste faktura. TrioNet har endvidere ret til at opkræve netafgift på vegne af antenne- eller boligforeningen, hvis der er indgået aftale med den pågældende forening herom.

24. Særligt vedrørende flytning

Ved kundens flytning til anden adresse gælder det under punkt 7 anførte.

Da det udlånte udstyr oftest ikke kan anvendes på anden adresse, skal dette returneres i overensstemmelse med det under punkt 10 anførte, medmindre TrioNet giver udtrykkelig tilladelse til, at kunden kan medtage udstyret.

25. Ansvar

Kundens brug af abonnementet og internettet sker i enhver henseende på kundens eget ansvar. TrioNet påtager sig intet ansvar for: 
indholdet, det være sig rigtigheden, lovligheden, lødigheden mv. af de informationer, som kunden sender eller modtager via forbindelsen til internettet,
 økonomiske tab, hverken direkte eller indirekte, f.eks. opstået på grund af manglende adgang til tjenester eller informationer på internettet, uanset årsagen hertil, krænkelser af immaterielle rettigheder,
 kundens tab af data eller installeret software og hertil knyttede tjenester,
 uvedkommendes adgang til kundens systemer og data,
 andre gener, som kunden måtte lide som følge af brugen af internettet eller informationer, fundet på internettet.

Kunden hæfter selv for alle eventuelle udgifter og omkostninger, som opstår i forbindelse med bestilling af ydelser via internettet og brug af hertil knyttede betalingssystemer.

26. Misligholdelse

Udover de under punkt 17 omtalte eksempler på væsentlig misligholdelse fra kundens side, anses følgende forhold også for væsentlig misligholdelse.

-  Kundens brug af forbindelsen til udøvelse af kriminelle forhold, uanset hvilket lands love, der overtrædes.

-  Kundens udsendelse af virus, SPAM-mails og lignende.

-  Kundens udøvelse af Port scanning eller Host scanning.

-  Kundens udsendelse af Mass Mailing, dvs. udsendelse af mange mails til adresser, som er ukendte for kunden.

-  Kundens deling af internetforbindelsen i strid med abonnementsaftalen.

-  Kundens medvirken til splid eller misbrug af internettets ressourcer eller forstyrrelse af internettets funktion i øvrigt.

-  Kundens brug af forbindelsen til opnåelse af uautoriseret adgang til systemer, som er tilsluttet internettet.


-  Kundens overtrædelse af den til enhver tid gældende netetikette, f.eks. afsløring af andre menneskers private forhold, udvisning af adfærd, der generer andre brugere af internettet osv.

Telefoni - særlige vilkår

27. Aftalens omfang

Tegning af abonnement giver ret for én privat husstand til at være forbundet til telenettet og til at benytte de teletjenester, som leveres af TrioNet. De leverede teletjenester er baseret på VoIP- teknologi. TrioNet stiller udstyr til rådighed, som er nødvendigt for at kunne tilslutte et analogt telefonapparat.

Ved aftalens indgåelse tildeles kunden et 8-cifret telefonnummer. Hvis kunden ønsker at beholde et telefonnummer fra en anden teleudbyder, vil TrioNet, hvis det er muligt, sørge for, at telefonnummeret overføres (nummerportering). TrioNet har ret til at opkræve et gebyr herfor hos kunden.

28. Installation

Kunden sørger selv for installationen af nødvendigt udstyr og er samtidig også ansvarlig for, at installationen foretages i overensstemmelse med gældende regler på det danske telemarked.

29. Særligt vedrørende afregning og fakturering

For den aftalte ydelse betaler kunden en løbende abonnementsafgift, som opkræves forud for 3 måneder ad gangen. Hvis abonnementet omfatter betaling efter forbrug, skal dette betales bagud efter opkrævning fra TrioNet.

Kunden betaler en opkaldsafgift for ethvert forsøg på opkald.

Selve samtalen takseres fra det øjeblik, opkaldet besvares, og der takseres pr. påbegyndt sekund, medmindre andet fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. Denne kan fås ved henvendelse til TrioNets KundeCenter eller på www. trionet.dk.

Hvis kundens saldo ikke overstiger et af TrioNet fastsat minimumsbeløb, har TrioNet ret til at overføre beløbet til den næste faktura.

30. Særlige forhold som følge af VoIP-teknologien

Teletjenesterne, som leveres af TrioNet er baseret på VoIP- teknologi. Derfor kan disse ikke benyttes til telefax eller alarmer og tryghedsalarmer.

Der kan dog altid foretages alarmopkald til de offentlige alarmcentraler, og disse opkald er gratis.

31. Særlige forhold i øvrigt

TrioNet forbeholder sig ret til at ændre numre, installationer og øvrige forhold, når det er nødvendigt af hensyn til driften og trafikken på TrioNets telenet.

Kunden har adgang til nummeroplysningstjenester i andre operatørers telenet, hvis den pågældende udbyder af oplysningstjenesten og TrioNet har indgået aftale herom.

32. Misligholdelse

Udover de under punkt 17 omtalte eksempler på væsentlig misligholdelse fra kundens side, anses følgende forhold også for væsentlig misligholdelse.
 Kundens misbrug af teletjenesten til kommercielle formål,

- F.eks. til telemarketing, call-center-løsninger og lignende.

- Kundens deling af teletjenesten med andre udenfor kundens husstand.

- Kundens elektriske sammenkobling af teletjenesten med eksisterende kabling, der f.eks. er koblet til TDC.

- Kundens brug af udstyr, som ikke opfylder gældende krav på det danske telemarked, herunder manglende CE-mærkning.

Fibertilslutning - Særlige tillægsvilkår

Disse tillægsvilkår er et tillæg til TrioNets tjenestespecifikke vilkår. Ved modstrid mellem vilkårene gælder at tillægsvilkår går forud for de tjenestespecifikke vilkår, men kun i de tilfælde, at du er tilsluttet til fibernet via TrioNet, og du får leveret tjenester via TrioNet. Du omtales efterfølgende som ”abonnenten”.

Tilslutning til fibernettet foregår ved, at TrioNet efter aftale med abonnenten nedgraver fiberrør, hvis denne ikke er udført, på den af abonnenten valgte installationsadresse, og ved at TrioNet samtidig opsætter en CPE-boks der kan modtage fibersignalet fra TrioNet. Efter abonnenten har modtaget ordrebekræftelse med specificering af abonnementsvilkårene og de tjenester abonnenten her bestilt, herunder internet, telefoni og tv-tjeneste, vil abonnenten blive opkrævet den aftalte abonnementsbetaling og forbrugsbetaling, eksempelvis betaling af telefoni, tv og filmleje m.v. Gebyrer ved ændringer i abonnentens abonnement m.v. opkræves ligeledes via abonnementet.

Har abonnenten spørgsmål vedrørende indhold, priser eller tekniske forhold kan disse rettes til TrioNet.

1. Levering

1.1
Efter abonnentens bestilling af fibernettilslutning og tilvalgte tjenester meddeler TrioNet så vidt muligt i ordrebekræftelsen – og ellers så hurtigt som muligt derefter – hvornår abonnenten kan forvente at have adgang til de valgte og bestilte tjenester. Da abonnentens adgang til de bestilte tjenester kan være afhængige af tekniske forhold samt forhold hos underleverandører, vil de faktiske leverings tidspunkter kunne afvige fra de i ordrebekræftelsen eller senere meddelte leveringstidspunkter. Abonnenten kan ikke gøre krav gældende mod TrioNet i den anledning.

1.2.
Skal fiberforbindelsen nedlægges via privatejet vej erklærer Abonnenten som ejer af den private vej eller som medlem af den grundejerforening der ejer den private vej, at TrioNet må foretage gravning og nedlægning af fiber uden at der skal betales kompensation herfor i nogen henseende til Abonnenten. I de tilfælde hvor en grundejerforening som ejer af den private vej ikke har givet samtykke til at TrioNet må foretage gravning og nedlægning af fiber, kan TrioNet vælge at annullere den indgåede aftale med Abonnenten, uden at dette berettiger Abonnenten til forholdsmæssigt afslag, erstatning eller nogen anden form for godtgørelse.

 

2. Fejlretning

2.1.
TrioNet er forpligtet til, som en del af abonnementsaftalen, at afhjælpe væsentlige fejl eller mangler ved fibertilslutningen jf. pkt. 3.1. Anmodning om fejlretning kan ske ved henvendelse til TrioNet.

2.2.
Såfremt det efter TrioNet afhjælpning viser sig, at fejlen ikke skyldes TrioNet’s forhold, men derimod abonnentens egne forhold eller eget udstyr, kan TrioNet kræve, at abonnenten dækker TrioNet`s udgifter til fejlsøgning.

3. Udstyr

3.1.
CPE, fiberrør, fiberkabler og andet tilvalgt udstyr tilhører TrioNet, hvorimod kabling og andre installationer internt i abonnentens bolig er abonnentens eget ansvar og risiko og er TrioNet uvedkommende. Har TrioNet udført installationerne, garanterer TrioNet for at installationen fungerer når montøren fra TrioNet forlader abonnentens bolig.

3.2.
Abonnenten er ikke berettiget til at foretage ændringer af nogen art i de af TrioNet foretagne fiberinstallationer eller det af TrioNet udlejede udstyr uden skriftligt samtykke fra TrioNet.

3.3.
Abonnenten skal sikre, at udstyr, som abonnenten tilslutter fibernettet og CPEboksen, opfylder gældende regler herom. Abonnenten skal samtidig sikre sig, at udstyret er beregnet til at kunne tilsluttes fibernettet og CPE-boksen, og at udstyret anvendes i overensstemmelse med sit formål.

3.4.
Hvis udstyr eller interne netværk, der tilsluttes fibernettet, giver anledning til forstyrrelser af tjenester og/eller fibernettet, er abonnenten forpligtet til straks efter påkrav herom fra TrioNet at frakoble sådant udstyr og/eller interne netværk, der giver anledning til sådanne forstyrrelser samt iværksætte nødvendige mod foranstaltninger.

3.5.
Ved anvendelse af trådløst udstyr i form af CPE med trådløs router eller trådløs tv boks skal abonnenten være opmærksom på den interferens bygningsdele kan give i sendekvaliteten, hvorfor TrioNet ikke kan garantere en given internethastighed eller kvalitet ved tv-signal på abonnentens installationsadresse. TrioNet anbefaler at abonnenten lader TrioNet’s trådløse udstyr afprøve inden installation.

3.6.
Undlader abonnenten at efterkomme eventuelle påkrav fra TrioNet, anses dette for væsentlig misligholdelse, der berettiger TrioNet til at lukke for den eller de tjenester leveret til abonnenten, som forårsager af forstyrrelsen, jf. punkt 4. Genåbning er forbundet med et gebyr.

4. Abonnentens misligholdelse

4.1.
Såfremt abonnenten væsentligt misligholder sine forpligtelser efter denneabonnementsaftale, er TrioNet berettiget til straks at ophæve abonnementsaftalen og/eller afbryde adgang til tjenesterne helt eller delvist. Afbrydelse af abonnentens adgang til tjenesterne grundet abonnentens misligholdelse fritager ikke abonnenten for betaling til TrioNet.

4.2.
TrioNet underretter abonnenten om årsagen til afbrydelsen. Afbrydelse af abonnentens adgang til tjenesterne berettiger ikke abonnenten til erstatning eller afslag i betaling overfor TrioNet. TrioNet er berettiget til at opkræve et gebyr for reetablering af adgangen til de afbrudte tjenester.

4.3.
Abonnenten er heller ikke berettiget til erstatning eller afslag i nogen betaling i forhold til TrioNet, hvis TrioNet helt eller delvist afbryder abonnentens adgang til fibernettet såfremt abonnenten uden samtykke fra TrioNet har foretaget ændringer i den af TrioNet foretagne fiberinstallation, jf. pkt.3.2.

4.4. Såfremt TrioNet helt eller delvist afbryder abonnentens adgang til fibernettet i